CLAIM SERVICE

แจ้งเคลม

ข้อควรรู้ในการเคลมผู้เอาประกัน ผู้รับประโยชน์ หรือทายาทตามกฏหมายสามารถแจ้งเคลมผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้


1. แจ้งโดยตรงกับบริษัทฯ

1.1 แจ้งเคลมผ่านเว็บไซต์บริษัท www.kpi.co.th เลือกเมนู "แจ้งเคลมประกันภัยอื่นๆ"

1.2 กรณีไม่สามารถแจ้งเคลมผ่านเว็บไซต์บริษัท สามารถทำได้โดย

- ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน - ถึง บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายสินไหมทั่วไป ชั้น 19)

1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

- ส่งอีเมล

สินไหมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ อีเมล aandh@kpi.co.th

สินไหมประกันอัคคีภัย ประกันภัยทรัพย์สินและวิศวกรรม อีเมล pandc@kpi.co.th

สินไหมประกันภัยการเดินทาง อีเมล aandh@kpi.co.th

สินไหมประกันภัยทางทะเลและขนส่ง อีเมล pandc@kpi.co.th

- แจ้งเคลมผ่าน KPI Contact Center 0 2624 1111 (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:00 - 18:00 น.)

- แจ้งเคลมได้ที่ สำนักงานสาขา เคพีไอ ทั่วประเทศ


2. แจ้งผ่านคู่ค้า / นายหน้า / ตัวแทน

2.1 แจ้งเคลมผ่าน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เฉพาะกรมธรรม์ที่ซื้อผ่านธนาคารกรุงไทย)

2.2 แจ้งเคลมผ่านคู่ค้าธุรกิจ

2.3 แจ้งเคลมผ่านตัวแทน นายหน้า สถาบันการเงิน


3. แจ้งเคลมผ่านผู้ให้บริการสินไหมภายนอก (Outsource or Third Party Claim Administrator)

เฉพาะกรมธรรม์ โครงการที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญาไว้กับผู้ให้บริการสินไหมภายนอก
กรณีทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ

1. แบบฟอร์มหนังสือเรียกร้องค่าสินไหม (กรณีขอเคลมผ่านเว็บไซต์บริษัทไม่ต้องใช้แบบฟอร์ม)

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาใบรับรองแพทย์ระบุสาเหตุของอุบัติเหตุ

4. หนังสือรับรองความพิการ ออกโดยหน่วยงานราชการ

5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารสำหรับโอนค่าสินไหม หรือหมายเลข Prompt pay

6. เอกสารอื่นๆ กรณีขอเพิ่มเติม เช่น สำเนาใบแจ้งความ, ประวัติการรักษา, รูปถ่าย, เอกสารการเปลี่ยนชื่อ


กรณีเสียชีวิต

1. แบบฟอร์มหนังสือเรียกร้องค่าสินไหม (กรณีขอเคลมผ่านเว็บไซต์บริษัทไม่ต้องใช้แบบฟอร์ม)

2. สำเนาใบมรณบัตร

3. บันทึกประจำวันตำรวจเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ

4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ และ/หรือ สำเนาหนังสือรับรองการเสียชีวิต

5. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย

6. สำเนาทะเบียนบ้านจำหน่ายตายของผู้เอาประกันภัย

7. เอกสารอื่นๆ กรณีขอเพิ่มเติม เช่น สำเนาใบแจ้งความ, ประวัติการรักษา, ผล CT Brain, เอกสารการเปลี่ยนชื่อ


เอกสารของทายาท / ผู้รับผลประโยชน์ตามกฎหมาย

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. ใบสำคัญการสมรส

4. สำเนาสูติบัตร

5. หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ออกโดยคำสั่งศาล หรือหนังสือสอบสวนทายาทโดยธรรม ออกโดยสำนักงานเขต หรืออำเภอที่ผู้เสียชีวิตสังกัด (กรณีผู้เอาประกันภัย ไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน์) คลิกเพื่อดู ผู้มีสิทธิ์รับเงินค่าสินไหมในกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต เอกสารสอบสวนทายาทโดยธรรม เอกสารแต่งตั้งผู้จัดการมรดก และ เอกสารประกอบในการยื่นขอเป็นผู้จัดการมรดก

6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของทายาทสำหรับโอนค่าสินไหม หรือหมายเลข Prompt pay


กรณีเคลมค่ารักษาพยาบาล

1. แบบฟอร์มหนังสือเรียกร้องค่าสินไหม (กรณีขอเคลมผ่านเว็บไซต์บริษัทไม่ต้องใช้แบบฟอร์ม)

2. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ

3. ใบรับรองแพทย์

4. ใบสรุปค่ารักษาพยาบาล และรายละเอียดการรักษาพยาบาล/การจ่ายยา (รายวัน)

5. สำเนาบัตรประชาชน

6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารสำหรับโอนค่าสินไหม หรือหมายเลข Prompt pay

7. เอกสารอื่นๆ อาจขอเพิ่มเติม เช่น สำเนาใบแจ้งความ, ประวัติการรักษา


กรณีค่าชดเชยรายได้

1. แบบฟอร์มหนังสือเรียกร้องค่าสินไหม (กรณีขอเคลมผ่านเว็บไซต์บริษัทไม่ต้องใช้แบบฟอร์ม)

2. สำเนาใบสรุปงบค่ารักษาพยาบาล หรือ สำเนาใบเสร็จรับเงิน

3. สำเนาใบรับรองแพทย์ระบุสาเหตุและจำนวนวันที่เข้าพักรักษาพยาบาล

4. สำเนาบัตรประชาชน

5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารสำหรับโอนค่าสินไหม หรือหมายเลข Prompt pay

6. เอกสารอื่นๆ อาจขอเพิ่มเติม เช่น สำเนาใบแจ้งความ, ประวัติการรักษา


กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา

1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ดาวน์โหลดได้จากเมนู "ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม” กรณีเคลมผ่านเว็บไซต์ไม่ต้องใช้)

2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งทรัพย์สินเอาประกันภัย

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย


กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล

1. หนังสือเรียกร้องค่าสินไหม ระบุทรัพย์สินที่เสียหายและยอดเงินที่ต้องการเรียกร้อง ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท

2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งทรัพย์สินเอาประกันภัย

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

4. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ ลงนามและประทับตรา

5. เอกสารอื่นๆ แยกตามประเภทของทรัพย์สินที่เสียหายดังนี้


เอกสาร / หลักฐาน

ประเภททรัพย์สิน

อาคาร

เฟอร์นิเจอร์

เครื่องจักร / อุปกรณ์

สต๊อกสินค้า

สำเนาใบแจ้งความ (เฉพาะกรณีเพลิงไหม้หรือโจรกรรม)

ภาพถ่ายทรัพย์สินที่เสียหาย

ใบเสนอราคา / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

ค่าซ่อมหรือทดแทนทรัพย์สินที่เสียหาย

BOQ งานซ่อม/สร้างทดแทนทรัพย์สินที่เสียหาย (แยกค่าวัสดุและค่าแรง)

ทะเบียนทรัพย์สิน (รุ่น/ยี่ห้อ/ปีที่ซื้อ/ราคา)

ทะเบียนเครื่องจักร

รายงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์/เครื่องจักรที่เสียหายในรอบ 12 เดือน

รายงานตรวจสอบจากซัพพลายเออร์ระบุสาเหตุ และขอบเขตความเสียหาย

รายงานสินค้าคงคลัง (ล่าสุดก่อนเกิดเหตุ)

เอกสารพิสูจน์ต้นทุนสินค้าเอกสารเบื้องต้น

1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับ ไอ-อินชัวร์ (กรณีเคลมผ่านเว็บไซต์ไม่ต้องใช้)

2. สำเนา e-ticket

3. สำเนาหน้า Invoice / Receipt แสดงค่าตั๋วและค่าเบี้ยประกันภัย

4. สำเนา Passport / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน


เอกสารอื่นๆ แยกตามประเภทความเสียหาย

1. ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล

1.1 สำเนาใบมรณบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่เจ้าของคดี

1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ "ตาย" ของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

1.4 สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

1.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

1.6 ใบรายงานแพทย์หรือใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ หรือสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ)


2. ค่ารักษาเนื่องจากอุบัติเหตุ

2.1 ใบรายงานแพทย์หรือใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยและการรักษา

2.2 ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) ที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบ (สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด) กับใบเสร็จรับเงิน


3. การบอกเลิกการเดินทาง (เคลมคืนค่าตั๋วเครื่องบิน)

3.1 ใบรายงานแพทย์หรือใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญที่ไม่สามารถเดินทางได้ ผลการวินิจฉัย และการรักษา

3.2 สำเนามรณะบัตรของผู้เสียชีวิต กรณีเกิดจากการเสียชีวิต พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) ที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวกับค่าโดยสาร

3.4 สำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนสมรส หรือเอกสารอื่นๆ ยืนยันความสัมพันธ์ทางกฏหมายในกรณีเป็นเหตุเกี่ยวข้องกับคู่สมรส บุตร ญาติ


4. กรณีเกิดความล่าช้าของเที่ยวบิน

4.1 Boarding Pass


5. ความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว

5.1 รายงานความเสียหายออกโดยสายการบิน (Property Irregularity Report) หรือ Police Report กรณีถูกชิงทรัพย์

5.2 รูปถ่ายทรัพย์สินที่เสียหาย

5.3 ใบเสร็จ หรือหลักฐานการซื้อ ใบเสนอราคาค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย

5.4 Baggage Tag หรือ บัตรรับเช็คอินกระเป๋าเดินทางจากสายการบิน


6. การลดจำนวนวันเดินทาง เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย

6.1 ใบรายงานแพทย์หรือใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา

6.2 สำเนามรณะบัตรของผู้เสียชีวิต กรณีเกิดจากการเสียชีวิต พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

6.3 ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) ที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวกับค่าโดยสาร

6.4 สำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนสมรส หรือเอกสารอื่นๆ ยืนยันความสัมพันธ์ในกรณีเป็นเหตุเกี่ยวข้องกับคู่สมรส บุตร ญาติ

6.5 สำเนาใบเสร็จค่าใช้จ่ายในการเลื่อนตั๋วจากสายการบิน พร้อม Boarding Pass

6.6 สำเนาใบเสร็จค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินอื่นที่ซื้อเพื่อเดินทางกลับ พร้อม Boarding Pass


แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับประกันภัยทรัพย์สิน และเอกสารอื่นๆ แยกตามประเภทความเสียหาย


1. เคลมความเสียหายกับตัวเรือ (Hull Claim)

1.1 จดหมายเรียกร้องค่าสินไหม

1.2 กรมธรรม์ Hull Policy ต้นฉบับ

1.3 รายงานเหตุการณ์และขอบเขตความเสียหาย (Incidental and Damage Report)

1.4 รายงานการตรวจสภาพเรือ และการซ่อมบำรุงครั้งล่าสุดก่อนเกิดเหตุ

1.5 รายงานความเห็นจากผู้ซ่อม และใบเสนอราคาซ่อม (หากมี)

1.6 เอกสารสนับสนุนอื่นๆ


2. เคลมความเสียหายสำหรับสินค้า (Cargo Claim)

2.1 จดหมายเรียกร้องค่าสินไหม

2.2 กรมธรรม์ Cargo Policy ฉบับจริง

2.3 Bill of Lading, Commercial Invoice, Purchase Order, Money Transfer

2.4 Letter of Protest ออกโดยผู้เอาประกันภัย ไปยังผู้รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น บริษัทผู้รับขนส่งสินค้า

2.5 Loading and Discharging Survey Report

2.6 Stowage Plan & Layout

2.7 Shipping & Handling conditions, Packaging Standards & Measurements

2.8 Goods receiving standards/ Quality Assurance for goods receiving


3. เคลมความเสียหายจากประกันขนส่งสินค้า

3.1 จดหมายเรียกร้องค่าสินไหม

3.2 กรมธรรม์ Inland Transit Policy ฉบับจริง

3.3 Bill of Lading, Commercial Invoice, Invoice, Purchase Order, Receipt

3.4 Police Report

3.5 Photos of damage goods and transportation truck


1. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

1.1 กรณีเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่นำเสนออนุมัติค่าสินไหมและออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ภายใน 10 วันทำการ

1.2 กรณีเอกสารไม่ครบ ขอเอกสารเพิ่มผ่านจากผู้เอาประกันภัย/ทายาท หรือหน่วยงานกลาง (ธนาคาร, สถาบันการเงิน, ตัวแทน, นายหน้า ฯลฯ)

1.3 กรณีต้องการประวัติรักษาพยาบาลหรือเอกสารอื่นๆ จากโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สามารถขอจากผู้เอาประกันภัย หรือทายาทโดยตรง หรือหากลูกค้าไม่สะดวกและมีเอกสารยินยอมเปิดเผยประวัติการรักษาแล้ว ฝ่ายสินไหมฯ สามารถทำหนังสือขอได้โดยตรงจากโรงพยาบาล

1.4 ในกรณีผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากสาเหตุฆาตกรรม หรือมีส่วนร่วมทะเลาะวิวาทต้องขอเอกสารบันทึกประจำวัน รายงานตำรวจ รายงานความคืบหน้าคดี ฯลฯ เพื่อพิสูจน์ว่าผู้เอาประกันภัยมีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาทหรือไม่


2. เสนออนุมัติค่าสินไหมทดแทน

หากเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน ดำเนินการเสนออนุมัติค่าสินไหมทดแทนและออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาภายใน 10 วันทำการ


3. ชำระค่าสินไหมทดแทน

บริษัทจะทำการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์หรือผู้เอาประกันภัยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่การตกลงเป็นที่ยุติและบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน

หมายเหตุ: สำหรับบัตรประเภทอื่น กรุณาโทรสอบถามตามหมายเลขโทรศัพท์หลังบัตร


โรงพยาบาล รวมแพทย์ หนองคาย


ที่อยู่ :

710 ซ.พรมดำหริห์ ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

เบอร์โทรศัพท์ :

0 4242 1412-4

ประเภทบัตร / ผลิตภัณฑ์ประกันภัย :

บัตร เคพีไอ แคร์ การ์ด , ประกันภัยนักท่องเที่ยวอุทยาน


คลินิค เวชกรรมกรุงเทพระยอง (สาขาบ้านฉาง)**


ที่อยู่ :

99-99/1 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

เบอร์โทรศัพท์ :

0 3860 4669 , 0 3892 1999 ต่อ 4931

ประเภทบัตร / ผลิตภัณฑ์ประกันภัย :

บัตร เคพีไอ แคร์ การ์ด , ประกันภัยนักท่องเที่ยวอุทยาน


คลินิก เวชกรรมกรุงเทพระยอง (สาขาบ่อวิน)


ที่อยู่ :

444/21-23 หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

เบอร์โทรศัพท์ :

0 3833 7969

ประเภทบัตร / ผลิตภัณฑ์ประกันภัย :

บัตร เคทีบี บลูไดมอน เอ็กซ์ตร้า / บัตรเดบิต กรุงไทย โฮมพลัส


เซ็นทรัล เมดิก คลินิกเวชกรรม (สาขารัชดา)


ที่อยู่ :

3062 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320

เบอร์โทรศัพท์ :

0 2692 5206

ประเภทบัตร / ผลิตภัณฑ์ประกันภัย :

บัตร เคทีบี บลูไดมอน เอ็กซ์ตร้า / บัตรเดบิต กรุงไทย โฮมพลัส


เซ็นทรัล เมดิก คลินิกเวชกรรม (สาขาดินแดง)


ที่อยู่ :

1026 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เบอร์โทรศัพท์ :

0 2644 1644

ประเภทบัตร / ผลิตภัณฑ์ประกันภัย :

บัตร เคทีบี บลูไดมอน เอ็กซ์ตร้า / บัตรเดบิต กรุงไทย โฮมพลัส


คลินิก เซนต์คาร์ลอสเวชกรรม


ที่อยู่ :

238/24 ซ.รัชดา 18 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เบอร์โทรศัพท์ :

0 2274 0616

ประเภทบัตร / ผลิตภัณฑ์ประกันภัย :

บัตร เคทีบี บลูไดมอน เอ็กซ์ตร้า / บัตรเดบิต กรุงไทย โฮมพลัส


สหคลินิก สยามอินเตอร์เนชั่นแนล (สาขาเกาะพงัน)


ที่อยู่ :

126 หมู่ 6 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

เบอร์โทรศัพท์ :

0 7737 5521

ประเภทบัตร / ผลิตภัณฑ์ประกันภัย :

บัตร เคทีบี บลูไดมอน เอ็กซ์ตร้า / บัตรเดบิต กรุงไทย โฮมพลัส


โรงพยาบาล สมุยอินเตอร์เนชั่นแนล


ที่อยู่ :

90/2 หมู่ 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

เบอร์โทรศัพท์ :

0 7730 0395

ประเภทบัตร / ผลิตภัณฑ์ประกันภัย :

บัตร เคพีไอ แคร์ การ์ด , บัตร เคทีบี บลูไดมอน เอ็กซ์ตร้า / บัตรเดบิต กรุงไทย โฮมพลัส , ประกันภัยนักท่องเที่ยวอุทยาน


โรงพยาบาล บ้านดอนอินเตอร์


ที่อยู่ :

123/1 หมู่ 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

เบอร์โทรศัพท์ :

0 7724 5236-9

ประเภทบัตร / ผลิตภัณฑ์ประกันภัย :

บัตร เคพีไอ แคร์ การ์ด , บัตร เคทีบี บลูไดมอน เอ็กซ์ตร้า / บัตรเดบิต กรุงไทย โฮมพลัส , ประกันภัยนักท่องเที่ยวอุทยาน


โรงพยาบาล ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล


ที่อยู่ :

25/25 หมู่ 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

เบอร์โทรศัพท์ :

0 7724 5720-6

ประเภทบัตร / ผลิตภัณฑ์ประกันภัย :

บัตร เคพีไอ แคร์ การ์ด , บัตร เคทีบี บลูไดมอน เอ็กซ์ตร้า / บัตรเดบิต กรุงไทย โฮมพลัส , ประกันภัยนักท่องเที่ยวอุทยานหมายเหตุ

* บริการสำหรับผู้ป่วยในเท่านั้น หรือโทรสอบถามสถานพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ

** บริการสำหรับผู้ป่วยนอกเท่านั้น หรือโทรสอบถามสถานพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ

ข้อควรรู้ในการเคลมผู้เอาประกัน ผู้รับประโยชน์ หรือทายาทตามกฏหมายสามารถแจ้งเคลมผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้


1. แจ้งโดยตรงกับบริษัทฯ

1.1 แจ้งเคลมผ่านเว็บไซต์บริษัท www.kpi.co.th เลือกเมนู "แจ้งเคลมประกันภัยอื่นๆ"

1.2 กรณีไม่สามารถแจ้งเคลมผ่านเว็บไซต์บริษัท สามารถทำได้โดย

- ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน - ถึง บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายสินไหมทั่วไป ชั้น 19)

1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

- ส่งอีเมล

สินไหมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ อีเมล aandh@kpi.co.th

สินไหมประกันอัคคีภัย ประกันภัยทรัพย์สินและวิศวกรรม อีเมล pandc@kpi.co.th

สินไหมประกันภัยการเดินทาง อีเมล aandh@kpi.co.th

สินไหมประกันภัยทางทะเลและขนส่ง อีเมล pandc@kpi.co.th

- แจ้งเคลมผ่าน KPI Contact Center 0 2624 1111 (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:00 - 18:00 น.)

- แจ้งเคลมได้ที่ สำนักงานสาขา เคพีไอ ทั่วประเทศ


2. แจ้งผ่านคู่ค้า / นายหน้า / ตัวแทน

2.1 แจ้งเคลมผ่าน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เฉพาะกรมธรรม์ที่ซื้อผ่านธนาคารกรุงไทย)

2.2 แจ้งเคลมผ่านคู่ค้าธุรกิจ

2.3 แจ้งเคลมผ่านตัวแทน นายหน้า สถาบันการเงิน


3. แจ้งเคลมผ่านผู้ให้บริการสินไหมภายนอก (Outsource or Third Party Claim Administrator)

เฉพาะกรมธรรม์ โครงการที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญาไว้กับผู้ให้บริการสินไหมภายนอก
กรณีทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ

1. แบบฟอร์มหนังสือเรียกร้องค่าสินไหม (กรณีขอเคลมผ่านเว็บไซต์บริษัทไม่ต้องใช้แบบฟอร์ม)

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาใบรับรองแพทย์ระบุสาเหตุของอุบัติเหตุ

4. หนังสือรับรองความพิการ ออกโดยหน่วยงานราชการ

5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารสำหรับโอนค่าสินไหม หรือหมายเลข Prompt pay

6. เอกสารอื่นๆ กรณีขอเพิ่มเติม เช่น สำเนาใบแจ้งความ, ประวัติการรักษา, รูปถ่าย, เอกสารการเปลี่ยนชื่อ


กรณีเสียชีวิต

1. แบบฟอร์มหนังสือเรียกร้องค่าสินไหม (กรณีขอเคลมผ่านเว็บไซต์บริษัทไม่ต้องใช้แบบฟอร์ม)

2. สำเนาใบมรณบัตร

3. บันทึกประจำวันตำรวจเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ

4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ และ/หรือ สำเนาหนังสือรับรองการเสียชีวิต

5. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย

6. สำเนาทะเบียนบ้านจำหน่ายตายของผู้เอาประกันภัย

7. เอกสารอื่นๆ กรณีขอเพิ่มเติม เช่น สำเนาใบแจ้งความ, ประวัติการรักษา, ผล CT Brain, เอกสารการเปลี่ยนชื่อ


เอกสารของทายาท / ผู้รับผลประโยชน์ตามกฎหมาย

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. ใบสำคัญการสมรส

4. สำเนาสูติบัตร

5. หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ออกโดยคำสั่งศาล หรือหนังสือสอบสวนทายาทโดยธรรม ออกโดยสำนักงานเขต หรืออำเภอที่ผู้เสียชีวิตสังกัด (กรณีผู้เอาประกันภัย ไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน์) คลิกเพื่อดู ผู้มีสิทธิ์รับเงินค่าสินไหมในกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต เอกสารสอบสวนทายาทโดยธรรม เอกสารแต่งตั้งผู้จัดการมรดก และ เอกสารประกอบในการยื่นขอเป็นผู้จัดการมรดก

6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของทายาทสำหรับโอนค่าสินไหม หรือหมายเลข Prompt pay


กรณีเคลมค่ารักษาพยาบาล

1. แบบฟอร์มหนังสือเรียกร้องค่าสินไหม (กรณีขอเคลมผ่านเว็บไซต์บริษัทไม่ต้องใช้แบบฟอร์ม)

2. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ

3. สำเนาใบรับรองแพทย์

4. ใบสรุปค่ารักษาพยาบาล และรายละเอียดการรักษาพยาบาล/การจ่ายยา (รายวัน)

5. สำเนาบัตรประชาชน

6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารสำหรับโอนค่าสินไหม หรือหมายเลข Prompt pay

7. เอกสารอื่นๆ อาจขอเพิ่มเติม เช่น สำเนาใบแจ้งความ, ประวัติการรักษา


กรณีค่าชดเชยรายได้

1. แบบฟอร์มหนังสือเรียกร้องค่าสินไหม (กรณีขอเคลมผ่านเว็บไซต์บริษัทไม่ต้องใช้แบบฟอร์ม)

2. สำเนาใบสรุปงบค่ารักษาพยาบาล หรือ สำเนาใบเสร็จรับเงิน

3. สำเนาใบรับรองแพทย์ระบุสาเหตุและจำนวนวันที่เข้าพักรักษาพยาบาล

4. สำเนาบัตรประชาชน

5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารสำหรับโอนค่าสินไหม หรือหมายเลข Prompt pay

6. เอกสารอื่นๆ อาจขอเพิ่มเติม เช่น สำเนาใบแจ้งความ, ประวัติการรักษา


กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา

1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ดาวน์โหลดได้จากเมนู "ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม” กรณีเคลมผ่านเว็บไซต์ไม่ต้องใช้)

2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งทรัพย์สินเอาประกันภัย

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย


กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล

1. หนังสือเรียกร้องค่าสินไหม ระบุทรัพย์สินที่เสียหายและยอดเงินที่ต้องการเรียกร้อง ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท

2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งทรัพย์สินเอาประกันภัย

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

4. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ ลงนามและประทับตรา

5. เอกสารอื่นๆ แยกตามประเภทของทรัพย์สินที่เสียหายดังนี้
เอกสารเบื้องต้น

1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับ ไอ-อินชัวร์ (กรณีเคลมผ่านเว็บไซต์ไม่ต้องใช้)

2. สำเนา e-ticket

3. สำเนาหน้า Invoice / Receipt แสดงค่าตั๋วและค่าเบี้ยประกันภัย

4. สำเนา Passport / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน


เอกสารอื่นๆ แยกตามประเภทความเสียหาย

1. ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล

1.1 สำเนาใบมรณบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่เจ้าของคดี

1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ "ตาย" ของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

1.4 สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

1.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

1.6 ใบรายงานแพทย์หรือใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ หรือสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ)


2. ค่ารักษาเนื่องจากอุบัติเหตุ

2.1 ใบรายงานแพทย์หรือใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยและการรักษา

2.2 ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) ที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบ (สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด) กับใบเสร็จรับเงิน


3. การบอกเลิกการเดินทาง (เคลมคืนค่าตั๋วเครื่องบิน)

3.1 ใบรายงานแพทย์หรือใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญที่ไม่สามารถเดินทางได้ ผลการวินิจฉัย และการรักษา

3.2 สำเนามรณะบัตรของผู้เสียชีวิต กรณีเกิดจากการเสียชีวิต พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) ที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวกับค่าโดยสาร

3.4 สำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนสมรส หรือเอกสารอื่นๆ ยืนยันความสัมพันธ์ทางกฏหมายในกรณีเป็นเหตุเกี่ยวข้องกับคู่สมรส บุตร ญาติ


4. กรณีเกิดความล่าช้าของเที่ยวบิน

4.1 Boarding Pass


5. ความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว

5.1 รายงานความเสียหายออกโดยสายการบิน (Property Irregularity Report) หรือ Police Report กรณีถูกชิงทรัพย์

5.2 รูปถ่ายทรัพย์สินที่เสียหาย

5.3 ใบเสร็จ หรือหลักฐานการซื้อ ใบเสนอราคาค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย

5.4 Baggage Tag หรือ บัตรรับเช็คอินกระเป๋าเดินทางจากสายการบิน


6. การลดจำนวนวันเดินทาง เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย

6.1 ใบรายงานแพทย์หรือใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา

6.2 สำเนามรณะบัตรของผู้เสียชีวิต กรณีเกิดจากการเสียชีวิต พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

6.3 ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) ที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวกับค่าโดยสาร

6.4 สำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนสมรส หรือเอกสารอื่นๆ ยืนยันความสัมพันธ์ในกรณีเป็นเหตุเกี่ยวข้องกับคู่สมรส บุตร ญาติ

6.5 สำเนาใบเสร็จค่าใช้จ่ายในการเลื่อนตั๋วจากสายการบิน พร้อม Boarding Pass

6.6 สำเนาใบเสร็จค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินอื่นที่ซื้อเพื่อเดินทางกลับ พร้อม Boarding Pass


แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับประกันภัยทรัพย์สิน และเอกสารอื่นๆ แยกตามประเภทความเสียหาย


1. เคลมความเสียหายกับตัวเรือ (Hull Claim)

1.1 จดหมายเรียกร้องค่าสินไหม

1.2 กรมธรรม์ Hull Policy ต้นฉบับ

1.3 รายงานเหตุการณ์และขอบเขตความเสียหาย (Incidental and Damage Report)

1.4 รายงานการตรวจสภาพเรือ และการซ่อมบำรุงครั้งล่าสุดก่อนเกิดเหตุ

1.5 รายงานความเห็นจากผู้ซ่อม และใบเสนอราคาซ่อม (หากมี)

1.6 เอกสารสนับสนุนอื่นๆ


2. เคลมความเสียหายสำหรับสินค้า (Cargo Claim)

2.1 จดหมายเรียกร้องค่าสินไหม

2.2 กรมธรรม์ Cargo Policy ฉบับจริง

2.3 Bill of Lading, Commercial Invoice, Purchase Order, Money Transfer

2.4 Letter of Protest ออกโดยผู้เอาประกันภัย ไปยังผู้รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น บริษัทผู้รับขนส่งสินค้า

2.5 Loading and Discharging Survey Report

2.6 Stowage Plan & Layout

2.7 Shipping & Handling conditions, Packaging Standards & Measurements

2.8 Goods receiving standards/ Quality Assurance for goods receiving


3. เคลมความเสียหายจากประกันขนส่งสินค้า

3.1 จดหมายเรียกร้องค่าสินไหม

3.2 กรมธรรม์ Inland Transit Policy ฉบับจริง

3.3 Bill of Lading, Commercial Invoice, Invoice, Purchase Order, Receipt

3.4 Police Report

3.5 Photos of damage goods and transportation truck


1. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร

1.1 กรณีเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่นำเสนออนุมัติค่าสินไหมและออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ภายใน 10 วันทำการ

1.2 กรณีเอกสารไม่ครบ ขอเอกสารเพิ่มผ่านจากผู้เอาประกันภัย/ทายาท หรือหน่วยงานกลาง (ธนาคาร, สถาบันการเงิน, ตัวแทน, นายหน้า ฯลฯ)

1.3 กรณีต้องการประวัติรักษาพยาบาลหรือเอกสารอื่นๆ จากโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สามารถขอจากผู้เอาประกันภัย หรือทายาทโดยตรง หรือหากลูกค้าไม่สะดวกและมีเอกสารยินยอมเปิดเผยประวัติการรักษาแล้ว ฝ่ายสินไหมฯ สามารถทำหนังสือขอได้โดยตรงจากโรงพยาบาล

1.4 ในกรณีผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากสาเหตุฆาตกรรม หรือมีส่วนร่วมทะเลาะวิวาทต้องขอเอกสารบันทึกประจำวัน รายงานตำรวจ รายงานความคืบหน้าคดี ฯลฯ เพื่อพิสูจน์ว่าผู้เอาประกันภัยมีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาทหรือไม่


2. เสนออนุมัติค่าสินไหมทดแทน

หากเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน ดำเนินการเสนออนุมัติค่าสินไหมทดแทนและออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาภายใน 10 วันทำการ


3. ชำระค่าสินไหมทดแทน

บริษัทจะทำการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์หรือผู้เอาประกันภัยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่การตกลงเป็นที่ยุติและบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน
หมายเหตุ: สำหรับบัตรประเภทอื่น กรุณาโทรสอบถามตามหมายเลขโทรศัพท์หลังบัตร


โรงพยาบาล รวมแพทย์ หนองคาย


ที่อยู่ :

710 ซ.พรมดำหริห์ ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

เบอร์โทรศัพท์ :

0 4242 1412-4

ประเภทบัตร / ผลิตภัณฑ์ประกันภัย :

บัตร เคพีไอ แคร์ การ์ด , ประกันภัยนักท่องเที่ยวอุทยาน


คลินิค เวชกรรมกรุงเทพระยอง (สาขาบ้านฉาง)**


ที่อยู่ :

99-99/1 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

เบอร์โทรศัพท์ :

0 3860 4669 , 0 3892 1999 ต่อ 4931

ประเภทบัตร / ผลิตภัณฑ์ประกันภัย :

บัตร เคพีไอ แคร์ การ์ด , ประกันภัยนักท่องเที่ยวอุทยาน


คลินิก เวชกรรมกรุงเทพระยอง (สาขาบ่อวิน)


ที่อยู่ :

444/21-23 หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

เบอร์โทรศัพท์ :

0 3833 7969

ประเภทบัตร / ผลิตภัณฑ์ประกันภัย :

บัตร เคทีบี บลูไดมอน เอ็กซ์ตร้า / บัตรเดบิต กรุงไทย โฮมพลัส


เซ็นทรัล เมดิก คลินิกเวชกรรม (สาขารัชดา)


ที่อยู่ :

3062 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320

เบอร์โทรศัพท์ :

0 2692 5206

ประเภทบัตร / ผลิตภัณฑ์ประกันภัย :

บัตร เคทีบี บลูไดมอน เอ็กซ์ตร้า / บัตรเดบิต กรุงไทย โฮมพลัส


เซ็นทรัล เมดิก คลินิกเวชกรรม (สาขาดินแดง)


ที่อยู่ :

1026 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เบอร์โทรศัพท์ :

0 2644 1644

ประเภทบัตร / ผลิตภัณฑ์ประกันภัย :

บัตร เคทีบี บลูไดมอน เอ็กซ์ตร้า / บัตรเดบิต กรุงไทย โฮมพลัส


คลินิก เซนต์คาร์ลอสเวชกรรม


ที่อยู่ :

238/24 ซ.รัชดา 18 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เบอร์โทรศัพท์ :

0 2274 0616

ประเภทบัตร / ผลิตภัณฑ์ประกันภัย :

บัตร เคทีบี บลูไดมอน เอ็กซ์ตร้า / บัตรเดบิต กรุงไทย โฮมพลัส


สหคลินิก สยามอินเตอร์เนชั่นแนล (สาขาเกาะพงัน)


ที่อยู่ :

126 หมู่ 6 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

เบอร์โทรศัพท์ :

0 7737 5521

ประเภทบัตร / ผลิตภัณฑ์ประกันภัย :

บัตร เคทีบี บลูไดมอน เอ็กซ์ตร้า / บัตรเดบิต กรุงไทย โฮมพลัส


โรงพยาบาล สมุยอินเตอร์เนชั่นแนล


ที่อยู่ :

90/2 หมู่ 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

เบอร์โทรศัพท์ :

0 7730 0395

ประเภทบัตร / ผลิตภัณฑ์ประกันภัย :

บัตร เคพีไอ แคร์ การ์ด , บัตร เคทีบี บลูไดมอน เอ็กซ์ตร้า / บัตรเดบิต กรุงไทย โฮมพลัส , ประกันภัยนักท่องเที่ยวอุทยาน


โรงพยาบาล บ้านดอนอินเตอร์


ที่อยู่ :

123/1 หมู่ 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

เบอร์โทรศัพท์ :

0 7724 5236-9

ประเภทบัตร / ผลิตภัณฑ์ประกันภัย :

บัตร เคพีไอ แคร์ การ์ด , บัตร เคทีบี บลูไดมอน เอ็กซ์ตร้า / บัตรเดบิต กรุงไทย โฮมพลัส , ประกันภัยนักท่องเที่ยวอุทยาน


โรงพยาบาล ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล


ที่อยู่ :

25/25 หมู่ 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

เบอร์โทรศัพท์ :

0 7724 5720-6

ประเภทบัตร / ผลิตภัณฑ์ประกันภัย :

บัตร เคพีไอ แคร์ การ์ด , บัตร เคทีบี บลูไดมอน เอ็กซ์ตร้า / บัตรเดบิต กรุงไทย โฮมพลัส , ประกันภัยนักท่องเที่ยวอุทยานหมายเหตุ

* บริการสำหรับผู้ป่วยในเท่านั้น หรือโทรสอบถามสถานพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ

** บริการสำหรับผู้ป่วยนอกเท่านั้น หรือโทรสอบถามสถานพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ