KPI
SERVICE

บริการของเรา

ดาวน์โหลดเอกสาร
และแบบฟอร์มต่างๆ

ใบแจ้งวินาศภัย

หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ขอบเขตการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน (KPI ROADSIDE ASSISTANCE)

สรุปสาระสำคัญแผนกรุงไทยใส่ใจคุณ สำหรับธนาคารขายผ่านโทรศัพท์

สรุปสาระสำคัญแผนประกันเดินทาง กรุงไทยโดนใจ - Business

สรุปสาระสำคัญแผนประกันเดินทาง กรุงไทยโดนใจ - Backpack

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับ ประกันภัยทรัพย์สิน

Thailand Travel Shield Claim Form

แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทนสำหรับ ไอ-อินชัวร์

ตัวอย่างรายงานสต็อกสินค้า

ข้อแนะนำในการบรรเทาความเสียหายเบื้องต้น